मिति २०७५ साउन ३० गतेका दिन नगरकार्यपालिका बैठकमा भएका निर्णयहरु ।