Brief Introduction of Solududhkunda Municipality

Solududhkunda Municipality is the first municipality of solukhumbu district. It was formed in 2071 mangsir 17 merging five VDC's such as salleri, loding, tamakhani, gaarma and beni. This municipality is located at eastern development region which has latitude 27.502103 and longitude 86.586122. In 2071, Dudhkunda Municipality had a population of 11,247 and area 254.3 square kilometer and in 2073 more vdc's were added such as Takshindu, Kerung, Gorakhani and Tapting and named as Solududhkunda municipality . At the time of 2068 Nepal census, the municipality had population 20,399 and area 538.09 square kilometer and at bikram sambat 2074 Phalgun 14, tingla vdc included within the solududhkunda municipality as a result, the total population and area is 24,323 and 565.06 square kilometer respectively. It is divided into 11 wards.

वियर वोतल (शिशा) र प्लाष्टिकको झोला प्रतिवन्ध गरिएको सूचना ।।

सुचिकृत हुन जानकारी गराई दिने बारे ।

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको आ.व. ०७५-७६ श्रावण १ गतेदेखि असोज मसान्तसम्मको कार्य प्रगति प्रतिवेदन ।

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको श्रावण, भाद्र र असोज महिनाको राजस्व संकलन अवस्था ।।

Pages