High Density स्याउ बिरुवा सम्बन्धमा ।

मिति २०७५ साउन ३० गतेका दिन नगरकार्यपालिका बैठकमा भएका निर्णयहरु ।

कार्यपालिकाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा ।

आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

Pages