FAQs Complain Problems

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभाबाट अनुमोदन भएका एेन तथा कानुनहरु ।

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७५

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास तथा सेवा व्यवस्था (नियमित र व्यवस्थित) गर्ने ऐन , २०७५

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको आधारभूत सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि ऐन, २०७५

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७५

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७५

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि) ऐन, २०७५

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७५