यान्त्रिक उपकरण तथा सवारी साधन खरिद सम्बन्धीको सूचना