नगरपालिकाको हालसम्मको खर्च विवरणको झलक ।। फोटो: योग्य